arpeggia:

Ray K. Metzker - Philadelphia, 1962-1963

(via arpeggia)

Timestamp: 1397443666

arpeggia:

Ray K. Metzker - Philadelphia, 1962-1963

(via arpeggia)